ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ആര്‍ രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടയ്ക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ആര്‍ രാജേഷ്
വിലാസം പൊള്ളയില്‍ വീട്, വെട്ടയ്ക്കല്‍, വെട്ടയ്ക്കല്‍-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249300036
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മെക്കാനിക്ക്