ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജാസ്മിന്‍ റ്റി.എസ് (മഞ്ജു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറാട്ടുവഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ജാസ്മിന്‍ റ്റി.എസ് (മഞ്ജു)
വിലാസം താന്നിക്കല്‍, അന്ധകാരനഴി, അന്ധകാരനഴി-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567314725
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല