ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുപ്രിയ രാകേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോതകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് സുപ്രിയ രാകേഷ്
വിലാസം നികര്‍ത്തില്‍, പട്ടണക്കാട്, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847937323
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എഡ് ബിരുദം
തൊഴില്‍ ഇല്ല