ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജിത ദിലീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉഴുവ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജിത ദിലീപ്
വിലാസം അമ്പാടി, ഉഴുവ, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249224030
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല