ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രജീന വിനോദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നാംവെളി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രജീന വിനോദ്
വിലാസം കാരുവെളി, പട്ടണക്കാട്, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037501959
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല