ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളി മുരളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പവര്‍ഹൌസ്
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി മുരളി
വിലാസം ചക്കാലയില്‍, കടക്കരപ്പള്ളി, കടക്കരപ്പള്ളി-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387388375
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്