ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ഡി.ഗഗാറിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ടമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ഡി.ഗഗാറിന്‍
വിലാസം പൊള്ളയില്‍, കടക്കരപ്പള്ളി, കടക്കരപ്പള്ളി-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495241914
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ,ബിരുദം
തൊഴില്‍