ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിനി സാലസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒറ്റമശ്ശേരി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സിനി സാലസ്
വിലാസം കുരിശിങ്കല്‍, ഒറ്റമശ്ശേരി, തൈക്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9288659413
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി