ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജയഘോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആന്നലത്തോട്
മെമ്പറുടെ പേര് അജയഘോഷ്
വിലാസം അജയഭവനം, പാണാവള്ളി, പാണാവള്ളി-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526712028
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍