ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷാദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൃച്ചാറ്റുകുളം എച്ച്.എസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാദേവി
വിലാസം തകിലംതറ, തൃച്ചാറ്റുകുളം, തൃച്ചാറ്റുകുളം-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6282658482
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍