ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലേവി മനോജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടയ്ക്കവിള
മെമ്പറുടെ പേര് ലേവി മനോജ്
വിലാസം പൊയ്കവിള പുത്തന്‍ വീട്, കോട്ടയ്ക്കവിള, ഇളമാട്-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129392118
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ കൃഷി