ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോമള കുമാരി അമ്മ റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലംമുക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് കോമള കുമാരി അമ്മ റ്റി
വിലാസം വിളയില്‍ പുത്തന്‍ വീട്, ഇളമാട്, ഇളമാട്-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567746565
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്,എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍