ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹിരണ്‍ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഹിരണ്‍ ആര്‍
വിലാസം കാര്‍ത്തിക, തേവന്നൂര്‍, തേവന്നൂര്‍-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633746947
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്.സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ സ്റ്റാഫ്