ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൂജ ഉൾ മുൾക്ക്. യു. കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇട്ടിവ
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൂജ ഉൾ മുൾക്ക്. യു. കെ
വിലാസം ഫസ്ജാൻ വില്ല, വയ്യാനം, വയ്യാനം-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947922221
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകൻ