ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സോളി ബി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴക്കേവയല
മെമ്പറുടെ പേര് സോളി ബി എസ്
വിലാസം ആദർശ് ഭവൻ, കോവൂർ, വയല-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495522892
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ക്യഷി