ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടോം കെ ജോർജ്ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലപ്പേരൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് ടോം കെ ജോർജ്ജ്
വിലാസം കൂടത്ത് മണ്ണിൽ, മലപ്പേരൂർ, മഞ്ഞപ്പാറ-691533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747891245
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ക്യഷി