ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാജിയത്ത് ബീവി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേക്കോണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നാജിയത്ത് ബീവി എം
വിലാസം കല്ലുവിളപുത്തന്‍വീട്, മേക്കോണ്‍, ചന്ദനത്തോപ്പ്-691014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746731956
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക (സ്വകാര്യം)