ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീല ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പിണക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീല ഡി
വിലാസം ശ്രീരാഗം, പിണയ്ക്കല്‍, തട്ടാമല-691020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496412022
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ കൃഷി, സാമൂഹിക പ്രവർത്തക