ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആർദ്ര വിശ്വംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ധവളക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ആർദ്ര വിശ്വം
വിലാസം വേലിയ്ക്കകം, മയ്യനാട്, മയ്യനാട്-691303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606118155
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല