ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രതീഷ് ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹൈസ്കൂള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രതീഷ് ആർ
വിലാസം പൂമംഗലത്ത് കിഴക്കതിൽ, ഇഞ്ചവിള, ഇഞ്ചവിള-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947813881
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ