ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സരസ്വതി രാമചന്ദ്രൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സാമ്പ്രാണിക്കോടി
മെമ്പറുടെ പേര് സരസ്വതി രാമചന്ദ്രൻ
വിലാസം മാമ്പുഴ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, പ്രാക്കുളം, പ്രാക്കുളം-691602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544757641
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക