ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈനി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി.എച്ച്.സി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈനി
വിലാസം വര്‍ഗീസ്ഭവനം, ചിറ്റയം, പനയം-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156903855
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍