ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റാണി സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരിച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് റാണി സുരേഷ്
വിലാസം കാപ്പില്‍ വീട്, കിഴക്കേകല്ലട, കൊടുവിള-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061718027
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.‍എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല