ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുക്കൂട് രഘുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുക്കൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് മുക്കൂട് രഘു
വിലാസം ഇടയില വീട്, മുക്കൂട്, മുക്കൂട്-691503
ഫോൺ 9495378746
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ഇല്ല