ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സരിത വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് സരിത വി
വിലാസം പുന്നവിള വീട്, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961115120
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി