ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി ഗിരീഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോഴിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി ഗിരീഷ് കുമാര്‍
വിലാസം ഹരി നന്ദനം, മരുതമണ്‍പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447894681
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍