ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജു ചാവടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂയപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് രാജു ചാവടി
വിലാസം ചാവടിയഴികത്ത് വീട്, പൂയപ്പള്ളി, പൂയപ്പള്ളി-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446107428
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍