ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലാല്‍ വി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തച്ചക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലാല്‍ വി പി
വിലാസം വടക്കടത്ത് വീട്, തച്ചക്കോട്, മീയ്യണ്ണൂര്‍-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447072423
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ