ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയ രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടറ
മെമ്പറുടെ പേര് ജയ രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം സൌപര്‍ണ്ണിക, കൊട്ടറ, മീയ്യണ്ണൂര്‍-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645249714
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍