ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിഷ്ണു പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അയിലറ
മെമ്പറുടെ പേര് വിഷ്ണു പി
വിലാസം വിഷ്ണു വിലാസം, അയിലറ, അയിലറ-691312
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567257388
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയം