ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെമ്പനരുവി
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു എസ്
വിലാസം ബിന്ദു ഭവനം, ചെമ്പനരുവി, ചെമ്പനരുവി-689696
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446358377
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍