ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വാസു പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലനട
മെമ്പറുടെ പേര് വാസു പി
വിലാസം വലിയവിള വീട്, പവിത്രേശ്വരം, പവിത്രേശ്വരം-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526229554
വയസ്സ് 69
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍