ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വല്‍സല.റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വില്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വല്‍സല.റ്റി
വിലാസം മുകളുവിള വീട്, വില്ലൂര്‍, വെട്ടിക്കവല-691538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606887796
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍