ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബുഷ്റ ബീവി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിലയന്തൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് ബുഷ്റ ബീവി എസ്
വിലാസം ബുഷ്റ മൻസിൽ, വിലയന്തൂർ, ഓടനാവട്ടം-691512
ഫോൺ 9447462251
മൊബൈല്‍ 9447462251
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി എച്ച് എസ് സി
തൊഴില്‍ ടീച്ചർ