ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.സി.ഒ കണ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുലിയൂര്‍വഞ്ചി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.സി.ഒ കണ്ണന്‍
വിലാസം ചെറുവേലില്‍ വീട്, പി.വി കിഴക്ക്, തഴവ-690523
ഫോൺ 9447997070
മൊബൈല്‍ 9495116810
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍