ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തൊടിയൂര്‍ വിജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുലിയൂര്‍വഞ്ചി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് തൊടിയൂര്‍ വിജയകുമാര്‍
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവനം, പുലിയൂര്‍ വഞ്ചി വടക്ക്, തഴവ-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745770901
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി