ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി പൊന്നന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഠത്തില്‍കാരാഴ്മ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി പൊന്നന്‍
വിലാസം ചിറയില്‍ വീട്, വയനകം, ഞക്കനാല്‍-690533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281236033
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ