കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി ഓമനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 60
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി ഓമന
വിലാസം മേലേക്കുഴിയംവിള വീട്, കിടാരക്കുഴി, കിടാരക്കുഴി-695523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746809796
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍