കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പാര്‍വ്വതി ഐ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വട്ടിയൂര്ക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് പാര്‍വ്വതി ഐ എം
വിലാസം തീര്‍ത്ഥം, എ.എം.ആര്‍.എ-22 എ, അഞ്ചാമട, നിയര്‍ അക്ഷയ സെന്‍റര്‍, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072748832
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അക്ഷയ സെന്‍റര്‍