കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പാളയം രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാളയം
മെമ്പറുടെ പേര് പാളയം രാജന്‍
വിലാസം റ്റി സി 14/1696, എഫ്,എല്‍.ആര്‍(ഡബ്ല്യു)-സി-16, പാലവിള വീട്, തൈക്കാട്-695014
ഫോൺ 9188643823
മൊബൈല്‍ 9447063823
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്