ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസാദ് എന്‍ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊഴുതന
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസാദ് എന്‍ സി
വിലാസം ഉദയമന്ദിരം, പൊഴുതന, അച്ചൂരാനം-673575
ഫോൺ 9946494320
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍