ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കമ്മുക്കുട്ടി എടത്തോൾവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവേഗപ്പുറ
മെമ്പറുടെ പേര് കമ്മുക്കുട്ടി എടത്തോൾ
വിലാസം എടത്തോൾ വീട്, കൊപ്പം, പുലാശ്ശേരി പി.ഒ-679307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447277165
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്എസ്എൽസി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്