ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാസര്‍ പി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെങ്ങോല
മെമ്പറുടെ പേര് നാസര്‍ പി എം
വിലാസം 425, വെസ്റ്റ് വെങ്ങോല, വെസ്റ്റ് വെങ്ങോല-683556
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086003000
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്‍