ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ കെ ദാനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നേര്യമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ കെ ദാനി
വിലാസം XII 37 കൂമുള്ളുംകുന്നേല്‍, മഞ്ഞയില്‍, കീരംപാറ, കീരംപാറ-686681
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446221599
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.യു.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി