ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിജി കെ ഫിലിപ്പ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാമ്പാടുംപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ്
വിലാസം കുളത്തിങ്കൽ, അണക്കര, അണക്കര-685512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446137147
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ
തൊഴില്‍ ടീച്ചർ