ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോസ് മോൻ മുണ്ടക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസ് മോൻ മുണ്ടക്കല്‍
വിലാസം മുണ്ടക്കല്‍, കെഴുവംകുളം, കെഴുവംകുളം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447169028
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍