ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോണ്‍ തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുതുകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ജോണ്‍ തോമസ്
വിലാസം കൊച്ചുകോയ്ക്കല്‍, ഹരിപ്പാട്, മുട്ടം-690511
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447481090
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പബ്ലിക് വര്‍ക്കര്‍