മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അർഷ സി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നേതിരിമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് അർഷ സി പി
വിലാസം ചൊട്ടത്ത് ഹൌസ്, പട്ടാമ്പി, പട്ടാമ്പി-679303
ഫോൺ 8129103048
മൊബൈല്‍ 8129103048
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി ടെക്ക്, എം ബി എ
തൊഴില്‍ സ്റ്റുഡന്‍ഡ്