മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റഷീദവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നമ്പ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് റഷീദ
വിലാസം കണ്ടേങ്കാട്ടില്‍, നമ്പ്രം, കിഴായൂർ-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590468792
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം തരം
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്