മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുനീറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളപ്പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് മുനീറ
വിലാസം പതിയില്‍ ഹൌസ്, കൊടലൂര്‍, മരൂതൂര്‍-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846537883
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ഇക്മോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല